‘Verreva’ ja ‘punase’ tapõlus

Täämbä ma kirota, kuis ma tahtsõ ülikuuli aol ladina-eesti kiilt uuriq. Sjoo johtu sõs aastagal 2007-2008 Talina ülikuulin.
Edimäse pruuvmisega ma lätsi oppaja mano ja kõnõli, et ma tahass umma suguseltsi kiilt uuriq. Tää sõs saat minno kipõstõ perämädse alalõ olõvidõ vanatädide manno. No ma iks käve ka noorõmbit sugulasi pite, a olõ es vast pidänu. Kokko tull sääne baabel, et oppaja hoit katõ käega pääst kinniq, ku lindistusi kullõs. Ütli, et taast saa-i mänestki uurimistüüd tetä, selle et na kõnõlõva võro-seto-mulgi-tartomaa segäkeelen.
Hüäkene külq, lätsi sõs tõse oppaja mano. Tää pand mu suutumas võrokõisi pääl katsmisi tegemä – ma naksi võro keele värminimõsi uurmaq. Käve võrokõisi pite ja näüti naile väikokõisi värmikaartõ, nail sõs tuli üteldä, mia tuu värm võro keelen või olla. Katsõjänessit oll õnnõ 37, nii pääliinan ku Võron.
Taa tüü jõudsõ iks kaitsmisõlõ, olkuq et mu sisemäne tundminõ rüük kogo ao, et olõ-i mul taad kraati vaia. Seoniqaoniq olõ-i taad papõrt elon tarvis tulnu.
Ta kiratüü tullõm oll sjoo, et võro keelen olõ-i ütidseid värminimõsi. Alalõ oll jääno õnnõ ‘kõllanõ’ ja ‘verrev’, ni kogo asja tekk ulliss viil taa, et ‘verrev’ võitlõs ‘punasega’. No taa oll hää kotus, kost kinni nakata ni tüü kaitsmisel lätsi kats oppajat hindä vahõl karvupite kokko… Üts rüük, et võro kiilt olõ-i iks olõman ja tõnõ sõs ai vastu. Taha-i ma taad mälehtä.
Ülikuulin viil elon ollivaid keeli uuriq oll iks undminõ ja hambidõ rägistminõ. Olõs joht pidänu mõnt är koolnuq kiilt uurmaq…

Ma panõ taaha ütõ tapõli manõ, kost oll nätä, kuis naa ‘verrev’ ja ‘punane’ oll taakõrd jagonõnuq.

// Takast perrä oll iks kõik kõgõ targõmba. Ma parhilla mõtlõ, et olõs võinu hoobis suguseltsi juttõ ni laulõ linti võttaq. Kiä täämbä naid mullõ kõnõlõs?

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s